HOTĂRÂRE

Nr.206 din 5 decembrie 2013
privind acordarea unui mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale ”TROLEIBUZUL” S.A. Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.933/2013 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se acordă un mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale ”TROLEIBUZUL” S.A. Neamţ pentru majorarea capitalului social cu suma de 1.054.460 lei.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agentului economic vizat, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU