ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 206 din 12 decembrie 2014

privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “TROLEIBUZUL” S.A., pentru unele categorii de pensionari, în anul 2015

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Examinând expunerea de motive nr. 16.146/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.776/2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS;

            Văzând raportul de specialitate nr. 16.146/2014 al Direcţiei generale buget- finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(5), lit. a), pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă, începând cu data de 01.01.2015, gratuitatea la transportul public local de călători efectuat de Societatea Comercială „TROLEIBUZUL” S.A., pentru pensionarii având o pensie mai mică de800 lei.

Art.2: Gratuitatea va fi suportată în limita sumei de 540 mii lei, reprezentând acoperirea influenţelor financiare rezultate din acordarea gratuităţii la transportul public local de călători aprobată potrivit art. 1 şi se va asigura din bugetul Judeţului Neamţ ce va fi aprobat pentru anul 2015.

            Art.3:   Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va dispune aducerea ei la cunoştinţă publică, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

           Daniela SOROCEANU