ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 206 din 29 septembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.315/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma demisiilor depuse de domnul Bogdan Șendrea, respectiv domnul Vasile-Ștefănuț Ploscaru, consilieri județeni;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.315/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesele verbale nr. 17.048, nr. 17.125 și  nr. 17.153/2015;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de demisia domnului Bogdan Șendrea din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale NEAMȚ TURISM S.A.

(2) Ia act de demisia domnului Vasile-Ștefănuț Ploscaru din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. precum și din cea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

Art.2: (1) Se desemnează domnul Costache Lupu, consilier județean, să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: (1) Se desemnează domnul Teodor Ailincăi, consilier județean, să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale DRUPO S.A.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: (1) Domnul Florin Andronache, consilier județean, se revocă din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Județene APASERV S.A..

(2) Se desemnează domnul Vasile Nica, consilier județean, domnul Neculai Pușcașu, consilier județean și domnul Neculai Iftode, consilier județean, să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Județene APASERV S.A.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.                                                   

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU