ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ  în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.72/2016;

Examinând expunerea de motive nr. 16.184/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 150/2016 a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.184/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.17.931/2016 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Andruşcă Dănuţ, consilier judeţean, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziţie contrară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea Monitorului Oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                               

              

 

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.206

Din 08 septembrie 2016