HOTĂRÂRE

Nr. 207 din 21.12.2011

privind aprobarea proiectului “Servicii Moderne pentru Medici şi Pacienţi” şi a cheltuielilor legate de acesta

       

       Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice- Axa Prioritară 3 ”Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

         Examinând expunerea de motive nr. 14.288/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 22.836 şi 22.837/2011 ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.288/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, adresa nr. 10.775/2011 a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul art. 91 alin. (5) lit. „a”, pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1: Se aprobă proiectul cu titlul “Servicii Moderne pentru Medici şi Pacienţi”.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Servicii Moderne pentru Medici şi Pacienţi” în sumă de 7.591.836,74 lei, defalcată astfel:

          – valoare eligibilă nerambursabilă- 6.000.000,00 lei

          – co-finanţare 2%- 122.448,98 lei

          – TVA- 1.469.387,76  lei.

      Art.3: (1) Se aprobă valoarea co-finanţării proprii a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ în sumă de 0 lei.

                  (2) Se aprobă valoarea co-finanţării proprii a Spitalului de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman în sumă de 0 lei.

       Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ                                                

                          SECRETARUL JUDEŢULUI              

                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR