HOTĂRÂRE
Nr. 207 din 5 decembrie 2013
privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.918/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 15.574/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe și adresele nr. 26.284/2013 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, nr. 16.925/2013 a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și nr. 132.211/2013 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • Anexa 1.xls

  • Anexa 2.xls