ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr.17.306/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 17.306/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 17.932/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează doamna Iordache Ioana ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţeane ”G.T. Kirileanu” Neamţ.

Art.2: Se desemnează doamna Bulai Oana-Gianina şi domnul Triboi Gheorghe ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.3: Se desemnează domnul Istrate Ciprian ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ.

Art.4: Se desemnează domnul Radu Tudorel şi doamna Avasiloaiei Angelica ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura, comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                SECRETARUL JUDEŢULUI

                    Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.207

Din 08 septembrie 2016