HOTĂRÂRE

Nr.208 din 21.12.2011

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fotbal Club Cetatea Tîrgu- Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 Examinând expunerea de motive nr. 12.335/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.190/2011 a Fotbal Club Cetatea Tîrgu- Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.335/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Fotbal Club Cetatea Tîrgu- Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2012.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunilor de interes judeţean, în cuantum de 10.000 lei/lună.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre judeţul Neamţ şi Fotbal Club Cetatea Tîrgu-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 30.12.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR