ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 208 din  29 octombrie 2015

privind stabilirea creșterii salariale pentru personalul angajat în cadrul unor instituții și

servicii publice de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, așa cum a fost aceasta completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2015 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

 Examinând expunerea de motive nr. 18.087/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.087/2015 al Direcției generale buget finanțe și al Serviciului resurse umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă o creștere salarială de 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni, al Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, al Centrului de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț și al Camerei Agricole Județene Neamț.

Art.2: Începând cu data de 01 noiembrie 2015, se modifică art.1, alin.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.205/2015 privind exercitarea temporară a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Județene Neamț, în sensul creșterii cu 12%  a salariului de bază al domnului Andi Grecu, numit temporar în funcția publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Județene Neamț, respectiv de la 3.602 lei/lună la 4.034 lei/lună.

Art.3: Conducătorii instituțiilor și serviciilor publice menționate la art.1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre și vor emite actele administrative corespunzătoare, cu respectarea condițiilor de încadrare în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU