ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 15.828/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.828/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr.17.933/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Murariu Vasile pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

 

 

                Contrasemnează:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.208

Din 08 septembrie 2016