HOTĂRÂRE

                                                           

Nr.209 din 21.12.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Examinând expunerea de motive nr. 15.137/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 2997/2011 a Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.137/2011 al Direcţiei juridice şi al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamț, în vederea finanțării cu suma de 25.000 lei a acțiunii de interes public județean ce constă în premierea celor mai buni sportivi, antrenori şi tehnicieni sportivi din județul Neamț, în anul 2011.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamțși Direcția Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relații publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

     VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR