ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 209 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor bunuri imobile- mijloace fixe aflate în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

Examinând expunerea de motive nr. 15.550/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza procesului-verbal de inventariere nr. 15.414/2013;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.550/2013 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Neamţ a bunurilor identificate potrivit anexei care face parte integranţă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor prevăzute la art.1, întrucât acestea au durata normală de funcţionare expirată.

            Art.3:. Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                          Contrasemnează:

                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 209.PDF