ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 209 din  29 octombrie 2015

privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 17.142/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 17.142/2015 al Serviciului resurse umane, adresa nr. 41.357/2015 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Neamţ, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Neamţ, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Serviciul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamţ și Camera Agricolă Judeţeană Neamţ vor dispune măsurile necesare respectării şi aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 209.PDF