ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 18.046/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1.277/2016 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.046/2016 al Direcției de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 18.411/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Olga NISTOR și doamna Gabriela BANU ca reprezentanți ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

              Contrasemnează

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamț

Nr. 209

din 19 septembrie 2016