HOTĂRÂRE

Nr. 21 din 22.01.2010

privind numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile art. 77 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.70/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza adresei nr. 1921024/2009 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Văzând raportul de specialitate nr. 70/2010 al Biroului Resurse Umane, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Începând cu data de 01 februarie 2010, doamna Cristina Păvăluţă se numește  în funcția publică de director general, gradul I, treapta 1 de salarizare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

(2) Fişa postului aferentă funcţiei publice de la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

      Contrasemnează 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR