HOTĂRÂRE

Nr. 21 din  10.02.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 280/2011 a domnilor consilieri judeţeni Dumitru Acatrinei, Neculai Stan şi Dionisie Dumitraşcu, întocmită în baza solicitării Spitalului Municipal de Urgenţă Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 280/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Spitalul Municipal de Urgenţă Roman  în vederea achiziţionării a două aparate de  ventilaţie pentru susţinerea funcţiilor vitale ale pacienţilor cu insuficienţă respiratorie.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în sumă de170 mii lei.

  Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

 

                                   

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR