HOTĂRÂRE
Nr. 21 din 20.02.2013
privind numirea preşedintelui comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 293/2010;
Examinând expunerea de motive nr. 2050/2013 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 4212/2013 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 2050/2013 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se desemnează domnul Dan- Vasile Constantin, în calitate de preşedinte al comisiei de concurs constituite în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
Art.2: Se desemnează domnul Andrei Ignat, în calitate de preşedinte al comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU