ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.  21 din  31 martie 2014

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării, în anul 2013, a măsurilor/acţiunilor din Programul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Neamţ, pentru perioada 2010- 2014

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

Examinând expunerea de motive nr. 2513/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită în baza adresei nr. 1079/2014 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2513/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Raportul privind stadiul realizării, în anul 2013, a măsurilor/acţiunilor din Programul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Neamţ, pentru perioada 2010-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

            Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

      Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 21.PDF