ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 21  din 29 ianuarie 2015

privind numirea unei comisii de negociere în vederea închirierii unui teren

 

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

             Examinând expunerea de motive nr. 521/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 521/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, adresa nr.198/2014 a S.C. Durău S.A, raportul de evaluare nr. 315/2014 al SC Expert Eval S.R.L, rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr.1.502/2015;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) , alin.(5) lit.”a” pct. 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: (1) Se constituie o comisie de negociere, în scopul stabilirii valorii chiriei ce va fi plătită, cât şi a formei şi conţinutului contractului de închiriere (inclusiv perioada închirierii), în vederea închirierii terenului ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarea componenţă:

– domnul Andrei Ignat, consilier judeţean;

– domnul Ciprian-Constantin Şerban, consilier judeţean;

– domnul Vasile Murariu, consilier judeţean;

(2): Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de domnul Dan-Virgil Catzaiti, inspector în cadrul Serviciului Patrimoniu al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Membrii comisiei de negociere desemnaţi potrivit art.1, Direcţia Generală Buget Finanţe, precum şi Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

             PREŞEDINTE

                                                                Constantin IACOBAN

      

 

 

          Contrasemnează                                  

 SECRETARUL   JUDEŢULUI,                                          

                                                                                            Daniela SOROCEANU