ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 21 din 03 februarie 2016

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1.916/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.916/2016 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2016, în sumă totală de 1.600.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Consiliului Județean Neamț, alocate pentru activități non-profit, care contribuie la realizarea unor activități sau programe de interes public județean potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, valabilă pe anul 2016, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte cultură, religie, învățământ”, valabil pe anul 2016, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte sociale”, valabil pe anul 2016, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte activități sportive și de tineret”, valabil pe anul 2016, prevăzut în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 21 .PDF