ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr.210 din 19 decembrie 2013

privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederileLegii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15119/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. A 4253/2013 a UM 02275 Bălţăteşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15119/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale,  Protocolul de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti nr.5392/M.65/2010, Certificatul de urbanism nr. A 12.281/2013 emis de Ministerul Apărării Naţionale- Direcţia Domenii şi Infrastructuri, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se emite acordul pentru executarea, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin UM 02275 Bălţăteşti, a unor lucrări de reabilitare-reparaţii capitale la Pavilioanele A (Hotel), A1 (Baza de tratament) şi A2 (Bloc alimentar), aferente Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” (Staţiunea Bălţăteşti), proprietatea Judeţului Neamţ.

Art.2:Acordul prevăzut la art.1 se emite sub condiţia obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru executarea lucrărilor.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                               SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                   Daniela SOROCEANU