ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

Nr. 210  din 12 decembrie 2014

privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 15.845/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.395/2014 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.845/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, aprobat conform anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2014, în sensul transformării funcţiei de execuţie de pedagog de recuperare, poziţia nr.7, în cea de infirmieră, studii medii/generale.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

   Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                     Daniela SOROCEANU