ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.  210 din 29 octombrie 2015

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă

Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

          Examinând expunerea de motive nr.17.469/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 27.633/2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr.17.469/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr.168, nr.170, nr.174 și 181/2015, Hotărârile Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr.21, nr.24 și 25/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.89/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU