ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcției de director al unităților de învățământ special din Județul Neamț

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 18.110/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1.676/2016 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț, nr. 1.385/2016 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr. 4.254/2016 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare și nr. 897/2016 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.110/2016 al Direcției de management, adresa nr. 10.361/2016 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 18.412/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Cristian UNGURIANU și domnul Neculai PUȘCAȘU ca reprezentanți ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției de director al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț.

Art.2: Se desemnează doamna Elena CHELMUȘ și domnul Vasile MOCANU ca reprezentanți ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției de director al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman.

Art.3: Se desemnează domnul Tudorel RADU și domnul Valentin-Constantin STAVARACHE ca reprezentanți ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției de director al Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare.

Art.4: Se desemnează domnul Vasile NICA  și domnul Dan BOACĂ ca reprezentanți ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției de director al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor  și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

 

 

              Contrasemnează

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra-Neamț

Nr. 210

Din 19 septembrie 2016