HOTĂRÂRE

Nr. 211 din 21.12.2011

privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării Festivalului

 ”Filmul de Piatra”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 15.085/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Societăţii Comerciale Filmlab S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.085/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget- finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Societatea Comercială FILMLAB S.R.L., în vederea organizării Festivalului de film de scurt metraj ”Filmul de Piatra”-ediţia 3.0,  acţiune de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a judeţului Neamţ în vederea realizării acţiunii de interes judeţean de la alin. (1), în cuantum de 25.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Societatea Comercială FILMLAB S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe şi Serviciul juridic contencios, relaţii publice vor lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri iar secretarul judeţului va asigura comunicarea acesteia autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

       Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR