ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 211din 19 decembrie 2013

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2014

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.62 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.588/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3324/2013 a Direcţiei pentru Agricultura Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.588/2013 al Direcţiei Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole, necesare evaluării în lei a arendei care se achită în natură, valabile pe anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi institutiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE,

  Culiţă TĂRÂŢĂ

 

      Contrasemnează:

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                           Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 211.PDF