ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 211 din 12 decembrie 2014

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 16.025/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.365/2014 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.025/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman-  anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.28/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii aferente Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, în sensul transformării a două funcţii de execuţie din cadrul Structurii Personal Juridic, Economic, Administrativ, după cum urmează:

          economist II , poz. 64, se transformă în economist I;

         consilier juridic I,  poz.67, se transformă în consilier juridic IA.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

       Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

     Contrasemnează

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU