ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 211 din  29 octombrie 2015

pentru modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 17.131/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.4.404/2015 a Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.131/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman nr. 11/2015, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman nr. 8/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.28/2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții aferente Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

       Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 211.PDF