ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la conducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 18.352/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.352/2016 al Direcției de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 18.414/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.„e”, și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se ia act de încetarea de drept, începând cu data de 20 septembrie 2016, a raportului de muncă al doamnei Livia Mihailovici, director al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Art.2: Începând cu data prevăzută la art.1, se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap, de către doamna Cristina Ionela Cristea, șef birou, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.

(2) Pe perioada exercitării temporare a funcţiei prevăzute la alin.1, doamna Cristina Ionela Cristea va beneficia de drepturile salariale aferente acesteia.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor  și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

 

 

 

                                                                                                        Contrasemnează

                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamț

Nr. 211

Din 19 septembrie 2016