HOTĂRÂRE

                                  Nr. 212 din 21.12.2011

privind aprobarea reluării procedurii de cumpărare a unor imobile situate în localitatea Bălţăteşti

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 14.666/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei doamnei Daniela Cohen;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.666/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă reluarea procedurii de cumpărare de către Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, a imobilelor clădirea ”Cazinou”, cu suprafaţă construită de 815 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 1.789 m.p. (din care 815 m.p. aflaţi sub construcţie), precum şi ”Vila Parc” cu suprafaţă construită de 118 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 118 m.p.( aflaţi sub construcţie), situate în cadrul Staţiunii Bălţăteşti.

 Art.2:  Se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare pentru imobilele de la alin. (1), în următoarea componenţă:

1.                        domnul Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

2.                        domnul Decebal- Dan Arnăutu, consilier judeţean;

3.                        domnul Ciprian-Nicolae Enache, consilier judeţean;

4.                        domnul Valerică Frăţilă, consilier judeţean;

5.                        domnul Dan Morar, consilier judeţean.

                  Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  prevederile art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.70/2011 privind soluţionarea unei notificări referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unor imobile situate în localitatea Bălţăteşti.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

     Contrasemnează

                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR