ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 212 din 29 octombrie 2015

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 18.546/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 42.465/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.546/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului resurse umane, Hotărârile nr. 52, 53 și 54/2015 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea denumirii Serviciului Asistență și Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament la Asistentul Maternal Profesionist din cadrul aparatului de specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ în Serviciul de Protecție a Copilului la Asistent Maternal Profesionist.

 (2) În mod corespunzător, se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexele nr.1 și 2.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.92/2015.

Art.2: Se modifică statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – anexele nr. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 și 2.7 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se completează art.26 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.92/2015, prin introducerea unei noi atribuții Compartimentului economic-administrativ, după cum urmează:

“efectuează plata, pe baza aprobării prealabile a Colegiului Director, în limita creditelor bugetare alocate și conform legislației în vigoare, a unor sume ce reprezintă cheltuieli excepționale pentru tinerii ce beneficiază de măsură de protecție și au rezultate deosebite la învățătură, cum ar fi: taxe module opționale pentru studenți, taxe de formare continuă, alte cheltuieli pentru integrarea socio-profesională”.

Art.4: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.5: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 212.PDF