ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru luarea unor măsuri privitoare la Compania Județeană APA SERV S.A. Neamț

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2001 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Examinând expunerea de motive nr. 18.397/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza raportului domnilor consilieri județeni Dănuț Andrușcă și Neculai Pușcașu;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.397/2016 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 18.415/2016 al comisiei de validare;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se acordă un mandat special domnilor Dănuț Andrușcă și Neculai Pușcașu, reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, în vederea revocării administratorilor societății.

Art.2: (1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, în vederea numirii unui număr de 7 administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

(2) Se împuternicesc domnii Dănuț Andrușcă și Neculai Pușcașu să îndeplinească formalitățile legale necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1).

Art.3: Se aprobă Lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea Monitorului Oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

         

 

                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                              Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamț

Nr.212

 

 Din 19 septembrie 2016