HOTĂRÂRE

Nr.213 din 21.12.2011

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare şi modernizare DJ 157C DN15 (Viişoara)-Scăricica-Bisericani- Sanatoriu Bisericani, km. 0+000- 6+615”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15125/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15125/2011 al Direcţiei administrare drumuri judeţene, alimentări cu apă şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare DJ 157C DN15(Viişoara)-Scăricica-Bisericani- Sanatoriu Bisericani, km. 0+000- 6+615”, în valoare totală de 17.260,449 mii lei, inclusiv T.V.A., din care valoare construcții -montaj în cuantum de 15.120,074 mii lei,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR