ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 213 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice judeţene de asistenţă socială, în anul 2014

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

      Examinând expunerea de motive nr. 14.699/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 25.673/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

      Văzând raportul de specialitate nr. 14.699/2013 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice judeţene de asistenţă socială, după cum urmează:

                                             copii între 0-4 ani- 11 lei/zi;

                                             copii şi tineri între 4-26 ani- 14 lei/zi;

                                             copii aflaţi în centre de zi- 11 lei/zi;

                                             mame asistate în centre maternale- 14 lei/zi;

                                             persoane adulte cu handicap- 14 lei/zi.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014 şi produce efecte până la data de 31 decembrie 2014.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU