ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 213 din 29 octombrie 2015

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 17.393/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.393/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2015 pentru aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, după cum urmează:

a- transformarea funcției publice vacante de execuție prevăzută la poziția 10 în statul de funcții, din cadrul Serviciului Juridic Contencios și Administrație Publică al Direcției Juridice și Relații Internaționale, din consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, studii superioare;

b- transformarea postului vacant de personal contractual de execuție, prevăzut la poz.25 în statul de funcții, din cadrul Serviciului Relația cu Consilierii Județeni, Monitorul Oficial al Județului și Gestionarea Documentelor al Direcției Juridice și Relații Internaționale, din consilier, studii superioare, grad profesional I, în consilier, studii superioare, grad profesional II;

c- transformarea funcţiei publice de execuţie, prevăzută la poz. 102 în statul de funcții, din cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizări în Construcții al Direcției Arhitect-șef, din inspector, clasa I, grad profesional principal, studii superioare, în inspector, clasa I, grad profesional superior, în vederea promovării în grad profesional a titularei postului;

d- transformarea postului vacant de personal contractual de execuție, prevăzut la poz.111 în statul de funcții, din cadrul Compartimentului Sistem Informațional Geografic al Direcției Arhitect-șef, din referent, studii medii, treapta profesională I, în consilier, studii superioare, grad profesional debutant;

e- mutarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare, prevăzută la poziția 143 în statul de funcții, de la Serviciul Infrastructură Județeană al Direcției Investiții, Transporturi și Infrastructură Județeană, la Compartimentul Investiții și Dezvoltare Rurală al Direcției Investiții, Transporturi și Infrastructură Județeană, cu mutarea implicită a titularului postului și modificarea corespunzătoare a organigramei.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU