ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ a unor bunuri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată;

Examinând expunerea de motive nr. 18.498/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.498/2016 al Direcţiei de management şi al Serviciului unitatea de implementare a proiectelor, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(4), lit.„a”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ, până la finalizarea procedurilor de selectare a operatorilor de salubrizare specializaţi, a bunurilor proprietate a Judeţului Neamţ prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

           Art.2: Serviciul Unitatea de implementare a proiectelor, precum şi Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.213

Din 30 septembrie 2016