ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii –cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a persoanlului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.18.548/2016 a domnului Ion Asaftei,  vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 36.184/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.548/2016 al Direcţiei de mangement şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, hotărârile Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr.64 şi 65/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 si nr. 2.1 – 2.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu anexele nr.1.1-1.2 si nr. 2.5-2.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

           Ionel ARSENE          

 

 

 

                                                                                                     Contrasemnează:

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.214

Din 30 septembrie 2016