HOTĂRÂRE

                                                  Nr. 215 din 21.12.2011

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.334/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.334/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, adresele nr. 2.683/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi nr. 15/1.511/2011 a Secretariatului General al Guvernului, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii, pe anul 2011, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr.1, 2 şi 4  la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5:  Se aprobă modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cu suma de 636 mii lei a excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2010 şi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art.6: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

             

                                        Contrasemnează                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR