ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 215 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 15.655/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 3.258/2013 a Colegiului Naţional de Informatică Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.655/2013 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a” , pct.1, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ, în vederea participării unui grup de 5 elevi şi a unui profesor coordonator, la Finala Competiţiei Zero Robotics, ce se va desfăşura în Olanda în perioada 15-19 ianuarie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în cuantum de 16.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE,

  Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                         Contrasemnează

                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                            Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 215.PDF