ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 215 din 12 decembrie 2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 139/2014

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinand expunerea de motive nr. 17.018/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.018/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, alin.(6) lit.”c” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:Se modifică şi se înlocuieşte art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 139/2014 privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, după cum urmează:

Art.3: Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele Judeţului Neamţ, Actul Adiţional aprobat potrivit art. 2”.

Art.II: Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III:  Secretarul judeţului  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

       SECRETARUL JUDEŢULUI

           Daniela SOROCEANU