ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 215 din  29 octombrie 2015

privind atribuirea denumirii de „Corneliu-Dan Borcia” unei săli de spectacole-repetiții

a Teatrului Tineretului Piatra Neamț

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și  modificată prin Legea nr.48/2003;

        Examinând expunerea de motive nr. 16476/2015 a domnului Radu Tudorel, consilier județean, întocmită în baza solicitării doamnei Catrinel Dana Cojocaru;

        Văzând raportul de specialitate nr. 16476/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, avizul de principiu al comisiei de cultură din data de 29.09.2015, avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Neamț nr. 16/2015, adresa nr. 42.923/2015 a Primăriei municipiului Piatra-Neamț,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

        În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.d) , alin.(5), lit.(a), pct.4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea denumirii de „Corneliu-Dan Borcia” sălii de spectacole-repetiții Studio, situată în incinta Teatrului Tineretului Piatra-Neamț.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU