ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă

Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

          Examinând expunerea de motive nr.17.861/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.24.185/2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr.17.861/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei de Management, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ nr. 99, 104 şi 112/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

       (2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

      Contrasemnează:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.215

Din 30 septembrie 2016