HOTĂRÂRE

                                                Nr. 216 din 28.12. 2011

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.766/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.029/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.766/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2011, după cum urmează:

                     se majorează cu 100 mii lei prevederile bugetare la Capitolul de venituri bugetare 42.02.09.01 ”Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”;

–      se majorează cu 100 mii lei prevederile bugetare la secţiunea de dezvoltare la Capitolul de cheltuieli bugetare 84.02. ”Transporturi”, titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 71.01.01 ”Construcţii”.

Art.2: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2011, în sensul repartizării sumei de 100 mii lei pentru obiectivul ”Modernizare DJ 155G Bodeşti-Cîrligi, km. 7+400- 13+600”.

            Art.3: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

                           Contrasemnează

                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR