ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 216 din 19 decembrie 2013

privind prelungirea acordului de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local,  precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 15.740/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 4906/2013;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.740/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.5, lit.a), pct.2, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.112/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Neamţ, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.12.2014.

 (2) Se aprobă majorarea contribuției financiare a Județului Neamț, în vederea finanțării unității medico-sociale prevăzută la alin. (1), aceasta urmând a fi în cuantum de 25.000 lei/lună, din care se va asigura finanțarea pentru cheltuielile curente (de întreținere și funcționare, precum și de personal, la nivelul statului de funcții aprobat, cu excepția celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar).

Art.2: (1) Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

            

                                                        

    CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Daniela SOROCEANU