ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 216 din 12 decembrie 2014

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16243/2014 a domnului Adrian Bourceanu, consilier judeţean, precum şi expunerea de motive nr. 17144/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17144/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Piatra Neamţ, respectiv hotărârile consiliilor locale ale comunelor Agapia, Băltăţeşti, Bicazu Ardelean, Costişa, Dămuc, Păstrăveni, Piatra Şoimului, Pipirig, Podoleni, Răuceşti, Războieni, Români, Tarcău, Tupilaţi, Ţibucani şi Urecheni, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct.9 şi 13, alin.6, lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă aderarea comunelor Bicazu Ardelean, Costişa, Dămuc, Piatra Şoimului, Războieni, Români, Tarcău, Tupilaţi şi Ţibucani la Asociaţia de   Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”.

               (2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMŢ, la suma de 27.000 lei.

Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean nr 103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean nr.103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special domnului Adrian Bourceanu, reprezentantul Consiliului judeţean Neamţ în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art.5:Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Adrian Bourceanu, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, născut la data de 20.09.1979 în Bîrlad, judeţul Vaslui, domiciliat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mărăţei, nr.5, bl. S6, sc.B, et.1, ap.28, judeţul Neamţ, posesor al CI seria NT nr.281081, eliberat de  Municipiul Piatra-Neamţ, la data de 30.03.2005, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, actele adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

      

       

            Contrasemnează:

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 216.PDF