ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 216 din 29 octombrie 2015

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe aflate

în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.15.344/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 27.449/2015 a Companiei Judeţene Apa Serv S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.344/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei de Management-Serviciul Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

   În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor, cu o valoare totală de inventar de 402.263,56 lei, având datele de identificare şi de amplasament prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor de la art. 1 de către administratorul acestora, respectiv Compania Judeţeană Apa Serv S.A..

Art.3: Serviciul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Compania Judeţeană Apa Serv S.A. vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 216.PDF