ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 164/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru asigurarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016, precum şi ale Ordinului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masa, astfel cum a fost acesta modificat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.036/2015;

Examinând expunerea de motive nr.17.711/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită pe baza propunerilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, înaintate cu adresele nr.1198, nr.1253 şi nr.1368/2016 ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.711/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct. 1 şi 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru asigurarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.164/2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru asigurarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                                Contrasemnează:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.216

Din 30 septembrie 2016