HOTĂRÂRE

                                                                                                                       

Nr.217 din 28.12.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 209/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011;

Examinând expunerea de motive nr. 15.836/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 3.165/2011 a Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.836/2011 al Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Acordului de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 209/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, în sensul prelungirii duratei de valabilitate a acestuia până la data de 30 ianuarie 2012.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relații publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

     VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                    Mihaela IGNATOVICILAZĂR