ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

Nr. 217 din 19 decembrie 2013

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociatia Culturală ”Conta” Piatra-Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.372/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Asociației Culturale ”Conta” nr. 29/2013;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.372/2013 al Direcției generale buget, finanțe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(5), lit.”a”, pct.4,  alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Asociația Culturală ”Conta”, în vederea finanţării realizării şi amplasării în faţa Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Piatra-Neamţ a unui bust al poetului Mihai Eminescu.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea realizării proiectului de interes public județean de la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesați prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

        

                       Contrasemnează: 

                     SECRETARUL JUDETULUI,  

                         Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 217.PDF