ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                           

HOTĂRÂRE

 

Nr. 217  din 12 decembrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Examinând expunerea de motive nr. 17.121/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1.782 şi 1.871/2014 ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.121/2014 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, în vederea finanţării cu suma de 30.000 lei a unei  acţiuni de interes public judeţean ce constă în premierea celor mai buni sportivi, tehnicieni şi antrenori din judeţul Neamţ, în anul 2014, pentru performanţele obţinute la competiţiile internaţionale oficiale, premiere ce va avea loc la data de 22 decembrie 2014.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

     Constantin IACOBAN

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 217.PDF